ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.ivagavrilova.com

И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

Д-Р ИВА ГАВРИЛОВА е лекар-специалист, с диплома Серия МУС, № 018645/15.11.2005 рег.№12991 за Магистър лекар от  Медицински университет гр. София; Диплома Серия АС, № 014712/05.03.2015 рег.№ 018872 за придобита специалност по хирургия от Медицински университет гр. София; Диплома №14 / 09.07.2018г за образователна научна степен Доктор по научна специалност Онкология с шифър 03.01.46  от УСБАЛО, гр София;

Настоящият сайт, https://ivagavrilova.com , е създаден за официална онлайн платформа, лично на д-р Ива Гаврилова. Целта на Платформата е да осигури бърз достъп до квалифицирани здравни услуги, попадащи в обхвата на специалността на д-р Ива Гаврилова, посредством безплатна онлайн консултация, чрез имплементираните инструменти на съвременните онлайн платформи, които позволяват бърза насока за лекарска помощ и подкрепа на пациента. Платформата цели и да поддържа актуална информация с професионална насоченост, лични постижения на водещия специалист, както и нейните професионални изяви.

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ:

 1. Д-р Ива Гаврилова е лекар-специалист с насоченост лечение на злокачестевни кожни тумори, като за целите на настоящия сайт д-р Ива Гаврилова управлява и има законоустановените права на собственик на настоящия сайт  https://ivagavrilova.com. За целите на настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност настоящия сайт ще се нарича по-нататък „Платформа“.
 2. Платформата има за цел да Ви помогне, в качеството Ви на нейни потребители, да получите безплатна квалифицирана медицинска консултация в областта на превенция, скрининг, диагностика, оперативно и лекарствено лечение, проследяване на злокачествени кожни тумори посредством електронна заявка.
 3. https://ivagavrilova.com Ви предоставя възможността да използвате Платформата, да получите повече информация за здравословното си състояние, както и да уговорите физикален преглед наживо с д-р Ива Гаврилова, което да Ви спести време и разходи.
 4. Вие, в качеството си на потребител на настоящия сайт, следва да дадете своето съгласие с настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност на личните данни, като условие за използване на Платформата и заявка за преглед на медицинската Ви документация. Моля, прочетете настоящите Условия за ползване внимателно, както и приложената Политика за поверителност, публикувани на сайта, които представляват правнообвързващо съгласие между Вас и д-р Ива Гаврилова по отношение приемането на тези Условия за ползване, по начина, по който са представени в Платформата.
 5. Важно! Чрез натискане на бутона „ПРИЕМАМ“/ „ДАВАМ СЪГЛАСИЕ“ Вие се съгласявате и подписвате, че сте прочели и разбрали настоящите условия за ползване и политика за поверителност на личните данни, като се считате за уведомени, че същите могат да бъдат променяни и актуализирани периодично. В тази връзка, Ви съветваме да извършвате проверка регулярно, с цел да бъдете инфорирани за евентуални промени. В случай, че не сте съгласни с настоящите УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, закрепени в този документ – не натискайте бутона „ПРИЕМАМ“/ „ДАВАМ СЪГЛАСИЕ“ и не използвайте настоящата платформа. Уведомяваме ви, че в случай, че използвате настоящата платформа, ще считаме тези действия за даване на съгласие с нейните условия за ползване и политика за поверителност. Уведомяваме Ви, че най-актуалните версии на настоящите условия са на разположение на настоящия сайт.
 6. Моля, имайте предвид, че настоящата платформа НЕ предвижда заявка „ОТ ИМЕТО НА“ и е без гаранции. В този смисъл, ако използвате платформата и подавате заявка от името на трети лица, различни от Вас, Вие потвърждавате, че сте надлежно упълномощени от тези трети лица да приемете настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ от тяхно име.
 7. Платформата и медицинските услуги, които предлага, са насолчени само за достъп на лица, навършили 18 години или по-големи. Всеки достъп до Платформата или услугите, които предлага от лица под 18 години е изрично забранен. При осъществяване на достъп до Платформата или медицинските услуги Вие потвърждавате и гарантирате, че сте на възраст 18 години или повече. Въпреки това, Вие имате право да използвате Платформата или медицинските услуги, които предлага с цел да подадете заявка за Вашите деца (включително на възраст под 18 години), както и на всеки друг, за когото притежавате качеството настойник или попечител.

 

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА:

 1. С цел да се ползвате от медицинските услуги, които Ви предлагаме посредством Платформата, Вие следва да попълните онлайн регистрационна форма, без да е нужно да създавате отделен личен Акаунт, като съответно попълните основна информация за Вас, с което съответно ни оправомощавате да я използваме и обработваме съгласно Политика за поверителност, прикачена по-долу.
 2. Вие следва да сте уведомен/а, че д-р Ива Гаврилова има право да отхвърли или откаже Вашата заявка, което е изцяло в нейните правомощия. Моля, имайте предвид, че д-р Ива Гаврилова може, но не е длъжна, да предоставя изрична верификация на прикачената от Вас информация.
 3. С настоящото Вие се считате за уведомен/а и давате своето съгласие, че подаването на Заявка за преглед на медицинската документация и Вашия конкретен здравен проблем е изцяло Ваша отговорност и на Ваш риск. Вие следва да оцените и понесете всички рискове, свързани с използването на Платформата, подаването на Заявка за преглед и предоставянето на медицинска документация.

 

III. ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ С Д-Р ИВА ГАВРИЛОВА:

 1. В секция „ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ“ в Платформата, Вие следва да попълните изискуемите основни данни.
 2. Вие следва да попълните частта, свързана с Вашето настоящо здравословно състояние обективно и съответно да приложите наличните Ви медицински изследвания и прегледи, в това число лабораторни изследвания, други консултации, образни изследвания и т.н. (в случай, че разполагате с такива).
 3. Информацията, заедно с приложенията, която предоставяте посредством онлайн регистрационната форма автоматично се изпращат в нарочно създаден към Платформата електронен адрес, до който достъп има само д-р Ива Гаврилова.
 4. Вашият казус ще бъде обработен и ще получите обратна връзка от д-р Ива Гаврилова в рамките на 4 работни дни, считано от датата на постъпване на електронната заявка за онлайн консултация.
 5. По преценка на медицинския специалист д-р Ива Гаврилова можете да бъдете насочени за физикален преглед и/или инструментална диагностика.
 6. В такъв случай ще получите писмен отговор за неоходимост от извършване на лична консултация и ще Ви бъдат предложени варианти за провеждането на такава.

 

IV. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Всички извършени онлайн медицински консултации по подадена от вас заявка са безплатни и НЕ подлежат на заплащане!

 

V. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

При упражняване на дейността си и за осъществяване на своите цели д-р Ива Гаврилова събира, обработва и съхранява лични данни на физически лицa, при спазване условията предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни, нормативните актове в сферата на здравеопазването и настоящата политика за защита на личните данни.

 

Определения на част от термините използвани в настоящата Политика:

 

„Лични данни“ е всяка информация, която се отнася до физическо лице, и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

 

„Здравна информация“ са лични данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото здраве на лицата, включително предоставянето на здравни услуги, които дават информация за здравословното състояние на физическото лице

 

„Генетични данни“ означава лични данни, свързани с наследени или придобити генетични белези на дадено физическо лице, които дават уникална информация за отличителните черти или здравето на това физическо лице и които са получени, по-специално, от анализ на биологична проба от въпросното физическо лице

 

„Биометрични данни“ означава лични данни, получени в резултат на специфично техническо обработване, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице, като лицеви изображения или дактилоскопични данни;

 

„Обработка на лични данни“ са всички действия и дейности, които могат да се извършат по отношение на личните данни, независимо дали се извършват от физическо лице, или при използване на алгоритми, автоматизирани или не, и други средства.

С настоящата Политика се предоставя информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни, на основание чл. 13 от Общия Регламент относно защитата на личните данни

 

 

            Администратор на личните данни:

Медицинските специалисти, в това число и д-р Ива Гаврилова, законосъобразно обработват лични данни и здравна информация на основание чл. 6, параграф 1, буква „a“, буква „б“, буква „в“ и буква „г“ и  чл. 9, параграф 2, буква „з“ от ОРЗД в изпълнение на служебните си задължения.

Цели и правно основание  за обработването на лични данни и здравна информация:

Администраторите на лични данни обработват лични данни във връзка с осъществяване на законоустановените си правомощия. Съгласно чл. 27 от Закона за здравето лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински специалисти, както и немедицинските специалисти с висше немедицинско образование, работещи в националната система за здравеопазване, събират, обработват, използват и съхраняват здравна информация.

Обработването на лични данни е пряко свързано с дейността по предоставяне на медицински услуги и е пряко свързано с изпълнение на законовите задължения в сферата на здравеопазването.

За целите на настоящия сайт д-р Ива Гаврилова обработва основно, но не само, лични данни на своите пациенти. Тези лични данни могат да бъдат „обикновени“- свързани с физическата идентификация на лицата или „чувствителни“ – свързани със здравословното им състояние.

Д-р Ива Гаврилова осъществява обработването на лични данни доколкото е приложимо едно от следните условия:

А) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

Б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

В) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

Г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице.

На основание чл. 9, параграф 2, буква „з“ от ОРЗД всички медицински специалисти, в това число и д-р Ива Гаврилова, обработват лични данни, които, за да изпълняват служебните си задължения, имат право на достъп до здравна информация за своите пациенти. В тази връзка е и горецитираната разпоредба, съгласно която забраната за обработване на лични данни, разкриващи данни за здравословното състояние НЕ се прилага, ако е налице условието за обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи въз основа на правото на Съюза или правото на държава членка или съгласно договор с медицинско лице и при условията на гаранциите, посочени от регламента

Д-р Ива Гаврилова не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения.

Обработването на лични данни за директен маркетинг се осъществява при наличие на изрично съгласие на лицето за обработване на личните му данни за тези конкретни цели. Веднъж дадено, съгласието може да бъде оттеглено от лицето по всяко време, като оттеглянето има действие занапред.

 

Категории получатели на личните данни:

Достъп до лични данни и здравна информация на физическите лица за събиране, коригиране, съхранение, обработка и заличаване на лични данни и здравна информация се осъществява от или под ръководството на професионален работник, обвързан от задължението за професионална тайна по силата на правото на Съюза или националното законодателство.

Националното законодателство на Република България предвижда такова задължение за професионална тайна за медицинските специалисти като в чл. 28в от Закона за здравето е разписана забрана за разгласяване информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебни задължения.

В изпълнение на законовата разпоредба на чл. 28, ал.1 от Закона за здравето д-р Ива Гаврилова може да предостави здравна информация на трети лица, когато:

 1. лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
 2. съществува заплаха за здравето или живота на други лица (след уведомяване на съответното лице);
 3. е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
 4. е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 5. е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 6. е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
 7. е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт;
 8. е необходима за нуждите на застраховател, с определен вид лиценз към Кодекса за застраховането (примерно: Застраховка „Живот“ и рента, Женитбена и детска застраховка, Постоянна здравна застраховка, Изкупуване на капитал, Допълнителна застраховка, Застраховка за злополука, Застраховка за заболяване и т.н.)

 

Момент, в който се събират лични данни:

За Пациенти – личните данни се събират в хода на процедура по регистрация в сайта и изпращането на здравна информация посредством платформата на сайта.

 

Мерки за защита на личните данни:

Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, се прилагат подходящи технически мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност, включително способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване.

Тъй като всички данни, събирани, съхранявани и/или обработвани се съхраняват на електронен носител, то физическата защита се прилага по отношение на компютрите, на които се намират лични данни.

 

Срок, за който се съхраняват данните или критерии, използвани за определяне на този срок:

Всички събрани лични данни се съхраняват в съответствие и при условията, предвидени от ОРЗД и националното законодателство на Република България, като се спазват сроковете, определени в нормативните актове за различните категории по вид и характер данни.

Формите и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската документация и за обмен на медико-статистическа информация се определят с наредби на министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт.

Д-р Ива Гаврилова събира, обработва и съхранява здравна информация за периода на провеждане на медицинска консултация. След преглед на предоставените от пациента медицински документи, съдържащи здравна информация, д-р Ива Гаврилова унищожава предоставената ѝ информация, след провеждане на медицинска консултация с пациента. Унищожаването се извършва в едномесечен срок, считано от датата на предоставянето на документите от страна на пациента посредством платформата на сайта www.ivagavrailova.com.

 

 

Права на субектите на лични данни:

 

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от д-р Ива Гаврилова  има следните права:

 1. Право на достъп до личното му досие, включително да получи копие от част или цялата налична в него информация

 

При заявка от страна на лицето, д-р Ива Гаврилова може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от субекта на данните, д-р Ива Гаврилова може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи.

 

 1. Право на коригиране на личните данни

 

Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

 

 1. Право на изтриване на лични данни, които са събрани или се обработват без да е налице правно основание за това

 

Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените в чл. 17 параграф 1 от ОРЗД основания.

Доколкото обаче обработването на лични данни е необходимо по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9 параграф 2 буква „з“, а именно обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи въз основа на правото на Съюза или правото на държава членка или съгласно договор с медицинско лице, правото на изтриване при заявка на субекта на лични данни НЕ се прилага.

 

 1. Право на ограничаване на обработването

 

Всяко лице, чиито лични данни се обработват от д-р Ива Гаврилова има право да подаде заявка за ограничаване обработката на личните си данни, в случаите, посочени в чл. 18 на ОРЗД, така например в случай на правен спор до неговото разрешаване или за установяване, упражняване или защита на правен интерес.

Когато обработването на лични данни е ограничено, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

Преди отмяната на ограничаването, администраторът информира субекта на данните, изискал ограничаването.

 

 1. Право на преносимост на данните

 

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

 1. Право на възражение срещу обработването

 

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг.

Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, субектът на данните има право, въз основа на конкретното си положение, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес

 

 1. Право на оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

 

Когато обработването се основава на дадено изрично съгласие от субекта на личните данни, същият има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено

 

 1. Право на жалба до надзорен орган

 

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до: Комисията за защита на личните данни с адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр. София, 1592.

 

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права, освен подаване на жалба до надзорен орган, могат да се упражнят и чрез подаване на писмено заявление на електронния адрес на д-р Ива Гаврилова: dr@ivagavrilova.com

 

Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя към заявлението.

 

Последна редакция на Условия за ползване на сайта и Политика за поверителност на личните данни: 24.01.2023г.